Frågor och svar

Räkningarna du får av en annan elleverantör hänför sig till den el du använder. Från Esse Elektro-Kraft får du räkningar för elöverföringen, det vill säga för att elen transporteras via elnätet fram till din bostad. Det beror på att du bor ett område där Esse Elektro-Kraft äger elnätet. Det är alltid det distributionsbolag som innehar nätet som fakturerar för elöveringen.

Uppsägningstiden för ett elavtal som gäller tills vidare är 14 dygn. Ett tidsbundet elavtal gäller under den i förväg avtalade tidsperioden, men det kan sägas upp t.ex. i samband med flytt eller dödsfall.

​Om datakommunikationen med den fjärravlästa mätaren av någon orsak inte fungerar, förmedlas förbrukningsuppgifterna inte vidare från mätaren. I detta fall blir vi tvungna att uppskatta en del av uppgifterna. Uppskattad förbrukning finns med på fakturan för att vi vill erbjuda våra kunder en faktura med en så korrekt slutsumma som möjligt och i normal faktureringsrytm även i situationer där det förekommer tillfälliga problem i fjärravläsningen. De riktiga förbrukningsuppgifterna har automatiskt lagrats i mätaren och de blir avlästa när kommunikationen med mätaren igen fungerar. Den uppskattade förbrukningen korrigeras på följande faktura

Logga in i tjänsten från första sidan ”Gå till min elmätare” med elmätarnummer och kundnummer som du hittar på din elfaktura

Om du lägger en anslutning i vila har du inte längre tillgång till el via den anslutningen, men den är fortfarande i kraft. Det betyder att du fortsättningsvis betalar anslutningens grundavgift och om du vill ta den i bruk går det enkelt mot en inkopplingsavgift. Om du säger upp ditt anslutningsavtal och senare vill ta anslutningen i bruk igen måste du göra ett nytt avtal.

Anslutningsavtalet överförs inte automatiskt till köparen vid överlåtelse av fastighet. Det lönar sig att i köpebrevet göra avtal om överföring av anslutning, i annat fall bör ett separat överlåtelsebrev uppgöras.

Esse Elektro-Kraft Ab bör informeras om överföringen så fort som möjligt. Även om överföringen är skrivet i köpebrevet, bör elbolaget meddelas separat pga att köpebrevet inte kommer till elbolaget automatiskt. En kopia av köpebrevet eller av överlåtelsebrevet bör sändas till vår kundbetjäning.

info@eekab.fi eller
Esse Elektro-Kraft Ab
Umforsbackagränd 7
68820 Esse

I samband med fastighetsköp lönar det sig för den nya ägaren att säkerställa, av anslutningens överförare, att anslutningsavtalet är överföringsbar. Avtalet kan enligt anslutningsvillkoren överföras till den nya ägaren, när den förra ägarens fordringar vilka hänför sig till anslutningsavtalet, elleveransavtalet eller elnätsavtalet för ifrågavarande elförbrukningsplats har betalats. Överföring av anslutningsavtalet träder i kraft efter Esse Elektro-Kraft Ab:s godkännande. Ifall Esse Elektro-Kraft Ab har fordringar på överlåtaren, kan den nya ägaren, för att få el till förbrukningsplatsen, åta sig att svara för fordringarna eller köpa en ny elanslutning.

Tex. ni som stänger sommarstugan inför vintern vänligen använd strömbrytaren som finns på elmätaren för att bryta anläggningen.
Tryck in knappen vid display i 5 sekunder Fjärravläsning påverkas ej om brytaren är av.

OBS! Vid elinstallationer använd ALLTID huvudströmbrytare!

Kunderna får standardersättning för långa elavbrott
Enligt elmarknadslagen har en elanvändare rätt till standardersättning om han oavbrutet varit utan el i minst 12 timmar. Storleken på standardersättningen beror på elanvändarens årliga nättjänstavgift och avbrottets sammanhängande varaktighet.

Avbrottet betraktas ha börjat vid den tidpunkt då felet har kommit till elbolagets kännedom och upphör då felet har reparerats. Ifall reparationsmanskapens säkerhet är i fara, räknas avbrottstidens start först från den tidpunkt då reparationen i terrängen kan påbörjas tryggt. Dessutom börjar beräkningen av avbrottstiden från början ifall elen emellan varit minst två timmar på. Om avbrottet i elleveransen beror på fel i stam- eller regionnätet är nätbolaget inte skyldigt att betala standardersättning till sina kunder.

Av användarens årliga avgift för nättjänster utgör standardersättningen:

10 % när avbrottet har varat minst 12 timmar men mindre än 24 timmar
25 % när avbrottet har varat minst 24 timmar men mindre än 72 timmar
50 % när avbrottet har varat minst 72 timmar men mindre än 120 timmar
100 % när avbrottet har varat minst 120 timmar men mindre än 192 timmar
150 % när avbrottet har varat minst 192 timmar men mindre än 288 timmar
200 % när avbrottet har varat minst 288 timmar

Maximibeloppet på den standardersättning som under ett kalenderår betalas till användaren på grund av avbrott i nättjänsten är 200 procent av den årliga överföringstjänstavgiften eller 2000 euro. För ett enskilt avbrott i nättjänsten är standardersättningens maximibelopp dock högst 1000 euro. Från och med 1.1.2016 är maximibeloppet för ett enskilt avbrott i nättjänsten 1500 euro och från och med 1.1.2018 är maximibeloppet 2000 euro.

Vi får uppgifter på de kunder som är berättigade till standardersättning via våra övervakningssystem. Kunderna behöver med andra ord inte göra någon separat felanmälan för att få standardersättning. Enligt elmarknadslagen har elbolagen ett halvt år på sig att betala standardersättningen.

Energimyndighetens konsumentinfo: https://www.energiavirasto.fi/sv/sahko

Elfakturans slutsumma består av avgifterna på elenergi och överföring samt skatter.

Elenergi

Den el som du får hem till dig produceras i kraftverk och säljs av elförsäljaren till kunderna. Avgiften på elenergi är öppen för fri konkurrens.

Överföring/nätavgift

Elöverföringsavgiften täcker överföringen av el, utvecklingen och underhållet av elnätet samt kostnader för mätaravläsning och balansavräkningen. Överföringstjänsten är inte konkurrensutsatt.

Energimyndigheten övervakar att överföringspriserna är skäliga.

Skatter

Förutom avgifterna på elenergin och överföringen ingår i elfakturans slutsumma även elskatt som ska erläggas staten (accis och avgift för försörjningsberedskapen) och mervärdesskatt. Elskatten erlägges i enlighet med förbrukad elenergimängd i samband med överföringen. Till elskatten tillkommer mervärdesskatt (moms).

Elkonsumenterna indelas i två skatteklasser: privata och lantbrukarhushåll, tjänster och offentliga sektorn (skatteklass I) samt industrin och professionella växthusodlare (skatteklass II).

Elskatterna från 1.1.2015

Skatteklass I      2,253c/kWh (moms 0%)           2,794c/kWh (moms 24%)

Skatteklass II    0,703c/kWh (moms 0%)           0,872c/kWh (moms 24%)

Alla kunder hör automatiskt till skatteklass I såvida de inte meddelat annat. En kund kan hänföras till skatteklass II om han bedriver industriell verksamhet eller professionell växthusodling. Skriftlig försäkran om verksamhet art bör tillställas nätbolaget. Närmare uppgifter fås från distriktstullkammaren.

Har du några obesvarade frågor?

Tag gärna kontakt med oss:

Kontaktformulär
Personal