Esse Elektro-Kraft Ab:s dataskyddsbeskrivning

Syftet med dataskyddsbeskrivningen (”Dataskyddsbeskrivningen”) är att informera dig om vilken typ av information vi samlar in av Esse Elektro-Kraft Ab:s (”EEK Ab”) kunder i samband med elproduktionelförsäljning och leveransen av andra energirelaterade produkter och tjänster(”Tjänsten/tjänsterna”), hur vi använder denna information samt hur vi överför informationen till tredje parter. Genom att använda vår webbplats eller köpa Tjänster godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna Dataskyddsbeskrivning.

1. Vad menar vi med personuppgifter?

I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) hädanefter ”Förordning”) avser vi med personuppgifter varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad ”en registrerad/registrerade”), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, personnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer.

2. Personuppgiftsansvarig (a) och kontaktperson (b) i registerärenden

 1. Esse Elektro-Kraft Ab
  FO-nummer 0181952-8
  Umforsbackagränd 7
  68820 Esse
 2. Simon Kanckos
  simon.kanckos(at)eekab.fi

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter och dess syfte

All insamling och behandling av personuppgifter som EEK Ab utför baserar sig på de lagliga rättsliga grunderna som har fastställts i Förordningen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är genomförande av ett avtal i sådana fall då behandlingen behövs för att genomföra ett sådant avtal där den registrerade är en avtalspart eller för att genomföra sådana åtgärder som krävs för att ett avtal ska kunna ingås, på begäran av den registrerade. Detta gäller då:

 • den registrerade ingår ett avtal med oss eller blir vår kund;
 • den registrerade skickar en offertförfrågan till oss;
 • den registrerade köper en produkt eller Tjänst av oss;
 • den registrerade skickar en fråga eller respons till oss angående kundförhållandet eller Tjänsten;
 • behandlingen är nödvändig för beviljande av kredit eller för att utföra och utveckla arbetsuppgifter och Tjänster för kreditövervakningsändamål.

Behandlingen av personuppgifter kan också grunda sig på samtycke. Vi meddelar dig alltid på förhand, när och till vilka delar behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke.

EEK Ab behandlar de registrerades uppgifter själv och använder sig också av underleverantörer som levererar IT-tjänster och elektroniska kundtjänster samt agerar för EEK Ab:s räkning samt underentreprenörer.

4. Vilka rättigheter har du som registrerad?

Som registrerad har du rätt att granska de uppgifter som finns sparade om dig själv i personregistret och kräva att felaktiga uppgifter rättas eller raderas. Till de delar som behandlingen av personuppgifterna baserar sig på samtycke har du också rätt att ta tillbaka samtycket eller ändra det.

Som registrerad har du enligt Förordningen (från och med den 25.5.2018) rätt att motsätta dig eller be om att behandlingen av dina uppgifter begränsas samt lämna in klagomål om behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Av speciella personliga skäl har du också rätt att motsätta dig profilering som riktas mot dig och övriga behandlingsåtgärder i sådana fall då grunden för behandling av uppgifter är kundförhållandet med EEK Ab. I samband med ditt krav ska du specificera den speciella situation som motsättningen baserar sig på. EEK Ab kan vägra att genomföra begäran som motsättningen gäller endast på sådana grunder som finns fastslagna i lagen.

Som registrerad har du också rätt att när som helst och utan kostnader motsätta dig behandlingen, inklusive profilering, till de delar som det handlar om direktmarknadsföring.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in och hur?

Vi behandlar de registrerades följande personuppgifter i samband med marknadsföringen och leveransen av Tjänsterna.

(a) De registrerades grunduppgifter såsom namn, användar-id och/eller annan enskild identifikation, personnummer, lösenord, kön, modersmål samt de registrerades kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer och adress.

(b) Köpuppgifter, det vill säga köpta produkter och Tjänster, kreditklassningens betalningshistoria, kundnummer;

(c) Tekniska uppgifter, det vill säga elförbrukning, nätbolag, användningsplatsens nummer, uppgifter om fel och avbrott;

(d) Serviceuppgifter, det vill säga korrespondens i vissa fall, köpuppgifter samt eventuella klagomål.

 • vi använder uppgifterna bland annat för att svara på de registrerades respons om våra produkter och Tjänster

 (e) Uppgifter om att spara eller flytta en fullmakt för bemyndigande.

En förutsättning för vårt avtalsförhållande och/eller för att vårt kundförhållande ska kunna uppstå är att den registrerade ger oss sina grundläggande uppgifter och kontaktuppgifter. Utan dessa uppgifter kan vi inte leverera Tjänsterna.

6. Varifrån får vi uppgifterna?

Personuppgifterna samlas in från de registrerade själva då de registrerar sig samt då de använder Tjänsterna. Insamlingen av de registrerades personuppgifter sker vanligtvis på följande sätt: webbplatser, kundtjänstkommunikation, SMS-meddelanden, brevförsändelser som innehåller skriftliga avtal eller annat material, e-postkommunikation samt enkäter och tävlingar. Utöver det kan personuppgifter samlas in och uppdateras från följande källor: befolkningsdatasystemet, myndigheter, kredituppgiftsbolag, leverantörer av kontaktuppgifter och från övriga motsvarande pålitliga källor samt från betalningsanmärkningsregistret. Om Tjänsten eller produkten förutsätter det kan kreditupplysningen granskas från kreditupplysningsregistret.

Dessutom kan man också samla in och uppdatera personuppgifter för de ändamål som finns beskrivna i den här Dataskyddsbeskrivningen från offentligt tillgängliga källor och myndigheter eller på basis av information som man fått från övriga tredje parter inom gränserna för den tillämpade lagstiftningen. Denna typ av uppdatering av uppgifter sker manuellt eller automatiskt.

7. Lagenligt utlämnande

EEK Ab överlämnar inte personuppgifter som finns i registret till utomstående, förutom vad gäller sådan information som är avsedd för att uppfylla registerhållarens eller den registrerades rättigheter eller skyldigheter eller om Finlands myndigheter så fordrar.

8. Registrets skyddsprinciper och den tidsperiod som uppgifterna lagras

EEK Ab:s mål när det kommer till insamlingen och den övriga hanteringen av de registrerades personliga uppgifter är att garantera att uppgifterna behandlas så effektivt och säkert som möjligt.

Inom EEK Ab är det endast sådana arbetstagare hos EEK Ab eller dess underleverantörer som behöver kunna behandla personuppgifter för arbetets del som har rättighet att göra det. Varje användare har ett eget användarnamn och ett lösenord till systemet. Uppgifterna samlas in i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och övriga tekniska metoder. Databaserna och deras säkerhetskopior ligger i ett låst utrymme, och endast vissa på förhand utnämnda personer har tillgång till uppgifterna.

Personuppgifterna lagras så länge som det behövs för ändamålet. Enligt de allmänna försäljningsvillkor (SME 2019) är du berättigad att kräva återbetalning för tre år bakåt i tiden (för konsumenter gäller 10 år bakåt i tiden) för fakturerings- och mätningsfel vid elförsäljning eller för fel avläsning av elmätaren. På basen av denna bestämmelse lagrar vi dina uppgifter i minst 3 eller 10 år efter att elavtalet har upphört att gälla beroende på om du är konsument- eller företagskund, förutsatt att den gällande lagstiftningen inte kräver annat.

EEK Ab utvärderar regelbundet hur nödvändigt det är att lagra uppgifterna med beaktande av den lagstiftning som tillämpas. Dessutom tar EEK Ab hand om sådana rimliga åtgärder med vilka man garanterar att det inte lagras föråldrade eller felaktiga personuppgifter om den registrerade i registret, och inte heller sådana uppgifter som är oförenliga med behandlingssyftena. EEK Ab rättar eller förstör sådana personuppgifter utan dröjsmål då de upptäcks.

9. Vem kan man kontakta?

All kontakt och alla förfrågningar gällande denna registerbeskrivning ska ställas skriftligen till den kontaktperson som har namngetts i punkt två (2).